Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperativisme – UVIC | Curs 2021 – 2022 | https://www.rocagales.cat

Premi al millor Treball de Fi de Grau sobre Cooperativisme – UVIC | Curs 2021 – 2022

noulogorg_2016 

Presentació i objectius:

La Facultat d’Educació, Traducció Esports i Psicologia de la Universitat de Vic (UVic-UCC) i la Fundació Roca Galès  volen impulsar la realització de Treballs de Fi de Grau (TFG) sobre aspectes relacionats amb el cooperativisme i les metodologies d’educació i d’aprenentatge cooperatiu. La idea és aprofitar els treballs de bona qualitat realitzats pels alumnes de la Facultat.

Candidatures:

– Seran candidats als premis aquells estudiants de la Universitat de Vic (UVic-UCC) que hagin realitzat un TFG, preferentment basat en un cas real, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment.

– Els TFG han d’haver estat supervisats per un professor de la Facultat.

Període de presentació de les candidatures:

– Es podran presentar candidatures fins el 11 de novembre de 2022.

Característiques del TFG:

– Ser un treball original qualificat com a mínim amb una nota de 7,5. Només podran presentar-se al premi els treballs lliurats en la primera convocatòria.

– El treball s’haurà de presentar en un document de text (Word, OpenOffice, etc) tipus de lletra Times New Roman, mida 12, interlineat 1,5.

– Es recomanable que el nombre de pàgines de l’enunciat i les preguntes estigui entre les 35 i les 50 pàgines (sense tenir en compte els annexos). També s’acceptaran propostes amb un nombre de pàgines diferents al del rang proposat, si és imprescindible pel contingut del treball.

– El treball haurà d’estar redactat en un únic idioma (català, castellà o anglès).

Dotació:

Els autors del treball premiat  rebran:

– Una dotació econòmica de 500 euros. Aquest import estarà subjecte a les retencions fiscals que correspongui.

– Una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana.

– Un exemplar de les dues últimes biografies de cooperativistes editades per la Fundació.

Els autors dels treballs que quedin en segona i tercera posició  rebran una subscripció anual gratuïta a la Revista Cooperació Catalana i un exemplar de les dues últimes biografies editades per la Fundació.

Difusió:

– Es publicarà un resum dels treballs a la Revista Cooperació Catalana.

– Els treballs premiats es publicaran en format electrònic en el RIUVIC Repositori Institucional de la UVIC, en el dipòsit de Recerca de Catalunya (RECERCAT) i a la web de la Fundació Roca i Galès.

Jurat:

– El Jurat estarà format per un President, nomenat per consens per la Facultat i la Fundació Roca Galès, un vocal nomenat per la Facultat  i un altre vocal nomenat per la Fundació.

– Els estudiants amb TFG supervisats per membres del Jurat no podran ser candidats a aquest Premi.

– El veredicte del jurat es farà públic durant el primer trimestre de l’any 2023.

Forma i adreça d’enviament:

– La informació corresponent s’haurà d’enviar per correu electrònic a: fundacio@rocagales.cat indicant a l’assumpte “Premi millor TFG”.

Leave a Reply

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat