Premi als Millors Casos Pràctics en l’àmbit de les cooperatives, l’economia social i el tercer sector

 La Fundació Roca Galès vol impulsar la creació de casos pràctics que es puguin utilitzar posteriorment per a la docència.

La idea és aprofitar els treballs de bona qualitat realitzats pels alumnes dels instituts, de les universitats, i d’altres centres de formació catalans, en algunes assignatures com poden ser l’Economia de l’Empresa, Anàlisi d’Estats Comptables, Direcció Comercial, Direcció Estratègica, Emprenedoria o Treball fi de Grau, entre d’altres.

Els professors que identifiquin bons treballs iniciarien una reconversió del treball en cas pràctic, conjuntament amb l’alumne o alumnes que hagin elaborat el cas. De manera que el cas pràctic tingui tres apartats: (i) enunciat, (ii) preguntes i (iii)  teaching notes. Els autors del  cas pràctic seran els alumnes i el professor que hagi supervisat el cas.

Candidatures

– Seran candidats als premis aquells estudiants de qualsevol institut o col·legi d’ensenyament secundari, batxillerat, universitat pública o privada, o altres centres de formació situats a Catalunya,  que hagin realitzat un cas pràctic, preferentment real, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment.

 

– Els casos pràctics han d’haver estat supervisats per un professor.

Període de presentació de les candidatures

– Es podran presentar candidatures fins el 17 de Juliol del 2017.

Característiques del cas pràctic

– El cas pràctic s’haurà de presentar en un document de text (Word, Open Writer, etc) tipus de lletra Times New roman, mida 12, interlineat 1,5.

– Es recomanable que el nombre de pàgines de l’enunciat i les preguntes estigui entre les 5 i les 20 pàgines. També s’acceptaran propostes amb un nombre de pàgines diferents al del rang proposat, si és imprescindible pel contingut de cas.

– El cas haurà d’estar redactat en un únic idioma (català, castellà o anglès).

Dotació

– Hi haurà dos premiats amb una dotació econòmica de 500 euros per cas pràctic i en cas que estigui creat per més d’un alumne es repartirà aquesta quantitat. El premi estarà subjecte a la retenció que correspongui. L’import total previst dels premis serà de 1.000 euros

– Hi haurà un premi per la categoria d’estudiants d’instituts o col·legi d’ensenyament secundari i batxillerat. I un altre premi per la categoria d’estudiants d’universitat o d’altres centres de formació.

– El cas pràctic premiat podrà ser publicat en format paper o en format electrònic a la pàgina web de la Fundació Roca Galès.

– Els casos tindran una llicència Creative Commons 3.0.

Jurat

– El Jurat està format per un President, nomenat per la Fundació Roca Galès, un vocal nomenat per l’ACCID, i un altre vocal independent nomenat per consens per ambdues entitats.

– Els estudiants amb casos supervisats per membres del Jurat no podran ser candidats a aquest Premi

Forma i adreça d’enviament

– La informació corresponent s’haurà d’enviar per correu electrònic a agnes@rocagales.cat  indicant a l’assumpte “Premi millor cas pràctic”.

 

Convoca:

noulogorg_2016

 

Entitats col·laboradores:

LogoACCID

logo_pdf

Convocatòria en PDF

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat