V Premi als Millors Casos Pràctics en l’àmbit de les cooperatives, l’economia social i el tercer sector 2021

La Fundació Roca Galès vol impulsar la creació de casos pràctics que es puguin utilitzar posteriorment per a la docència.

La idea és aprofitar els treballs de bona qualitat realitzats pels alumnes de centres de formació catalans (instituts, col·legis, on s’imparteixi ensenyament secundari i batxillerat, i alumnes de centres on s’imparteixin graus de formació professional) així com també alumnes de les universitats públiques i privades catalanes, en algunes assignatures com poden ser Treball de Recerca, Treball de Projecte, Economia de l’Empresa, Anàlisi d’Estats Comptables, Direcció Comercial, Direcció Estratègica, Emprenedoria o Treball fi de Grau, entre d’altres.

Els professors que identifiquin bons treballs iniciarien una reconversió del treball en cas pràctic, conjuntament amb l’alumne o alumnes que hagin elaborat el cas. De manera que el cas pràctic tingui tres apartats: (i) enunciat, (ii) preguntes i (iii) notes didàctiques. Els autors del  cas pràctic seran els alumnes i el professor que hagi supervisat el cas.

Candidatures:

Seran candidats als premis aquells estudiants de qualsevol institut o col·legi d’ensenyament secundari, batxillerat, de centres on s’imparteixin graus de formació professional; universitat pública o privada, (en tots els casos, centres de formació catalans), que hagin realitzat un cas pràctic, preferentment real, i que per la seva importància, originalitat, implicacions o aportacions mereixen ser reconegudes especialment.

Els casos pràctics han d’haver estat supervisats per un professor.

Període de presentació de les candidatures:

Es podran presentar candidatures fins el 12 de Novembre del 2021.

Característiques del cas pràctic:

El cas pràctic s’haurà de presentar en un document de text (Word, Open Writer, etc) tipus de lletra Times New roman, mida 12, interlineat 1,5.

Es recomanable que el nombre de pàgines de l’enunciat i les preguntes estigui entre les 5 i les 20 pàgines. També s’acceptaran propostes amb un nombre de pàgines diferents al del rang proposat, si és imprescindible pel contingut de cas.

El cas haurà d’estar redactat en un únic idioma (català, castellà o anglès).

Dotació:

Hi haurà dos premis, amb una dotació econòmica de 500 euros cadascun (import subjecte a les retencions fiscals que correspongui). En el cas de que un cas pràctic premiat estigui creat per més d’un alumne es repartirà aquesta quantitat. El premi estarà subjecte a la retenció que correspongui. L’import total previst dels premis serà de 1.000 euros

Hi haurà un premi per la categoria d’estudiants no universitaris, i un altre premi per la categoria d’estudiants universitaris.

– El cas pràctic premiat de cada categoria podrà ser publicat en format paper o en format electrònic a la pàgina web de la Fundació Roca Galès.

Els casos tindran una llicència Creative Commons 3.0.

Jurat:

El Jurat és constituirà mitjançant un President, nomenat per la Fundació Roca Galès, un vocal, nomenat per l’ACCID, i un altre vocal independent nomenat per consens per ambdues entitats.

Els estudiants amb casos supervisats per membres del Jurat no podran ser candidats a aquest Premi.

El veredicte del jurat es farà públic durant el primer trimestre de 2022.

Forma i adreça d’enviament:

La informació corresponent s’haurà d’enviar per correu electrònic a agnes@rocagales.cat  indicant a l’assumpte “Premi millor cas pràctic”.

Convoca:

noulogorg_2016

Entitats col·laboradores:

Fundació Roca Galès

fundacio@rocagales.cat